HOV Standard Shotglass – Skull-Nardo

HOV Standard Shotglass – Skull-Nardo

$7.95

Standard 1.75 oz (52mL) clear shotglass